eBook PDF / e-Pub Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love

Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love (Rating: 3.34 - 4244 votes)

Reading books Uili sme sa cel lsku / We Learned the Whole of Love PDF Online Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love with other formats. Download and Read Online books Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love Online Elizabeth Pena, Ebooks search download books in easy way to download Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love books for multiple devices. Emily Dickinson, Milan Richter full text books
Title:Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love
Format Type:Ebook
Author:Emily Dickinson, Milan Richter
Publisher:MilaniuM
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:240
Category:Classics, Poetry, Fiction

Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love by Emily Dickinson, Milan Richter

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love Tento v ber po prv raz prin a slovensk mu pr padne aj esk mu itate ovi the basic Emily Dickinson dvojjazy ne so zachovan m v etk ch Dickinsonovej osobitost v origin li ve k za iato n p smen ver ov a k ov ch slov poml ky at a mnoh ch tie v preklade Zaradili sme do aj v inu b sn z v beru Monol g s nesmrte nos ou Tatran v etky v ak podst pili z sadn rev ziu zo strany prekladate a M Richtera a ve mi asto tak vznikol nov preklad K v beru b sn sme priradili aj to najpodstatnej ie z kore pondencie E Dickinsonovej s liter tom T W Higginsonom V listoch sa priam uk kovo zrkadl Dickinsonovej pr ca so slovom a t lom jej enigmatickos ale aj t ba dozvedie sa i jej ver e s iv .

Prekladate nav t vil Amherst dom a hrob E Dickinsonovej ako aj jej arch v v Amherst College po prv raz v m ji a odvtedy e te vzr stol jeho z ujem o ivot a tvorbu poetky V sledkom Richterovho t dia Dickinsonovej listov monografi o nej Sewall McNeilov Farrov al ej sekund rnej literat ry ale aj prekladov do d n iny n r iny i nem iny je v ber U ili sme sa cel l sku Predklad me ho itate om v n deji e Dickinsonovej mnohovrstevnat po zia sa prihov ra ponad oce n asu a priestoru priamo od srdca k srdcu od mysle k mysli od tvorivej imagin cie k fant zii v bec bez ktorej by sme nevedeli naplno vn ma a pre va kr su ivota bla enos i b l sky a krut nevyhnutnos smrti .

Emily Dickinsonov Amherst severoamerick poetka ktorej svetov sl va sa za ala a polstoro ie po jej smrti nap sala b sn z ktor ch len desa uverejnili k m ila Svoje t my pr rodu ivly l sku smr osud nesmrte nos vz ah k sl ve viere hudbe sk mala a obna ovala v inou vo ve mi kr tkych b s ach s takou tajuplnou a dokonalou svie os ou e itate m pri tan pocit akoby b se s celou svojou dramatickos ou vznikala rovno pred jeho o ami Modernos Dickinsonovej po zie tkvie nielen v spracovan t my asto pr beh rozpovedan zvn tra deja a opieraj ci sa o bezv znamn detail ale aj v osobitom pou van metra rytmu a najm r mov spomedzi ktor ch uprednost ovala tzv konsonan n a asonan n zvukov zhody V pove b sne asto fragmentovala poml kami a vys van m vetn ch lenov mimo vetn ba aj my lienkov r mec Ve k v inu svojho ivota pre ila v rodi ovskom dome v purit nskom prostred novoanglick ho mesta Amherst Nikdy sa nevydala a posledn roky odmietala chodi do spolo nosti i prij ma nezn mych host O to bohat ivot viedla v spolo nosti svojich kn h b sn a desiatok listov ktor p sala a dost vala N postoj k Emily Dickinsonovej sa s prib daj cim mno stvom sekund rnej literat ry men dnes ju poklad me za ve mi inteligentn a emancipovan poetku ktor svoj list svetu tomu bud cemu posielala vo ver och jedine nej sily a kr sy Tie ver e n s u ia cel l sku k ivotu tajomstvu bytia k loveku vesm ru Bohu

City of Endless Night, Dark in Death

Poems by Emily Dickinson, Series One, The Collected Poems of Emily Dickinson, New Poems of Emily Dickinson, The Gorgeous Nothings: Emily Dickinson's Envelope Poems, The Complete Poems of Emily Dickinson, Final Harvest: Emily Dickinson's Poems, Poems, Poems: Three Series, Complete, Selected Poems and Letters, Selected Poems